Меню Закрити

Судова та процесуальна дієздатність. Представники в судових процесах. Виклик до суду

Масова еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.
Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.
Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.
Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Цивільний процесуальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.
Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо ви хочете використати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.
У даній статті йдеться про судову та процесуальну дієздатність, про участь у справі сторін і т.д (Ст.64-97). З усіма іншими положеннями польського Цивільного процесуального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.
IV
Сторони
РОЗДІЛ I
Судова та процесуальна дієздатність
Ст. 64. § 1. Кожна фізична і юридична особа має можливість виступати в процесі як сторона.
§ 1.1. Судова правоздатність також доступна організаційним підрозділам, які не є юридичними особами і які закон визнає правоздатними.
§ 2. (скасовано)
Ст. 65. § 1. Здатність до процесуальної діяльності (процесуальна здатність) мають фізичні особи, що володіють повною правоздатністю, юридичні особи та організаційні підрозділи, зазначені в ст.64 § 1.1.
§ 2. Фізична особа, обмежена в правоздатності щодо юридичних дій, має процесуальну здатність в питаннях, що виникають в результаті юридичних дій, які вона може здійснювати самостійно.
Ст. 66. Фізична особа без процесуальної правоздатності може здійснювати процесуальні дії лише через свого законного представника.
Ст. 67. § 1. Юридичні особи та організаційні підрозділи, зазначені в ст. 64 § 1.1, здійснювати процесуальні дії своїми органами влади або особами, уповноваженими діяти від їх імені.
§ 1.1. У межах, визначених окремим актом, Генеральна прокуратура Республіки Польща може здійснювати юридичні дії за осіб з Державного казначейства, що мають акції Державного казначейства, та юридичних осіб.
2. За Державне казначейство приймає процесуальні дії орган державного організаційного підрозділу, з діяльністю якого пов’язана пред’явлена вимога, або орган вищого органу. У межах, визначених окремим актом для Державного казначейства, процедурні заходи здійснюються Генеральною прокуратурою Республіки Польща.
§ 3. (скасовано)
Ст. 68. § 1.6) Законний представник, органи та особи, зазначені у ст. 67 повинні підтвердити свій дозвіл представляти інтереси відповідним документом на першому процесуальному етапі.
§ 2. Положення § 1 не застосовується, якщо виданий дозвіл можливо перевірити через реєстр, до якого суд має електронний доступ, а також коли процесуальна дія здійснюється через телеінформаційну система, у випадку якщо спеціальне положення передбачає, що дія може здійснюватися лише за допомогою цієї системи. Законний представник, органи та особи, зазначені у ст. 67, повинні вказати основу своїх повноважень.
Ст. 69. § 1. Суд, який виносить рішення, на прохання протилежної сторони призначає куратора для сторони, яка не має процесуальної правоздатності, яка не має законного представника, для сторони, яка є юридичною особою, коли в її органі виникають недоліки, що перешкоджають її представленню, або для сторони, яка є організаційною одиницею, зазначеною у ст. 64 § 1.1, коли немає осіб, уповноважених її представляти. В ході провадження суд може, в обґрунтованих випадках, призначити куратора юридичній особі або організаційному підрозділу, про який йдеться в ст. 64 § 1.1.
§ 2. Суд негайно повідомляє компетентний реєстраційний суд про призначення куратора для сторони, внесеної до Національного судового реєстру.
§ 3. Куратор, встановлений відповідно до § 1, уповноважений здійснювати всі дії, пов’язані зі справою.
§ 4. Після отримання повідомлення, зазначеного в ст. 603 § 5, суд, що приймає рішення, відкликає куратора, встановленого відповідно до § 1. Замість відкликаного куратора вступає куратор, встановлений відповідно до ст. 42 § 1 Цивільного кодексу. Дії відкликаного куратора залишаються в силі.
§ 5. Дії, зазначені в § 1 і 4, можуть бути виконані судовим помічником.
Ст. 70. § 1. Якщо недоліки у сфері судової чи процесуальної правоздатності або у складі компетентних органів можуть бути усунені, суд встановлює для цього відповідний термін. У випадках, коли призначається законний представник з відомства, суд звертається з цим запитом до компетентного опікунського суду.
§ 2. Суд може тимчасово допустити сторону без судової чи процесуальної правоздатності або особу без належного законодавчого дозволу за умови, що до закінчення призначеного терміну недоліки будуть заповнені, а дії затверджені призначеною для цього особою.
Ст. 71. Якщо вищевказані недоліки не можуть бути заповнені або вони не були доповнені у встановлені терміни, суд скасовує розгляд в тій мірі, в якій воно порушено, і при необхідності виносить відповідну постанову.
РОЗДІЛ II
Співучасть у справі
Ст. 72. § 1. Кілька осіб можуть виступати позивачами або відповідачами в одній справі, якщо предметом спору є:
1) спільні права або обов’язки, засновані на одній і тій же фактичній та правовій основі (матеріальна співучасть);
2) вимоги або зобов’язання одного виду, засновані на однаковій фактичній та правовій основі, якщо юрисдикція суду виправдана щодо кожного з вимог чи зобов’язань окремо, а також щодо всіх спільно (формальна участь).
§ 2. Якщо проти кількох осіб справа може бути порушена тільки спільно (співучасть необхідна), положення попереднього пункту застосовуватиметься також до осіб, участь яких у справі виправдала б її визнання в окремому провадженні.
§ 3. Положення § 2 застосовується відповідно у разі матеріальної співучасті, крім необхідної співучасті.
Ст. 73. § 1. Кожен співучасник діє від свого імені.
§ 2. Однак у тому випадку, якщо суть спірних правовідносин або положення Закону свідчить про те, що судове рішення розподіляється неподільно на всіх учасників (рівномірна участь), процесуальні дії діючих учасників є ефективними щодо тих, хто не діє. Для укладення угоди, відмови від позову або визнання позову потрібна згода всіх учасників.
Ст. 74. Кожен з учасників спору має право самостійно відстоювати справу. Усі ті учасники, щодо яких справа не закінчена, викликаються на судове засідання.
РОЗДІЛ III
Основне та побічне втручання
Ст. 75. Той, хто пред’являє позов щодо предмета або права, відносно якого розглядається справа серед інших осіб, може до кінця слухання справи в першій інстанції подати позов стосовно цього предмета або права проти обох сторін до суду, в якому розглядається справа (основне втручання).
Ст. 76. Той хто має юридичну зацікавленість у вирішенні справи на користь однієї зі сторін, може на будь-якому етапі справи до закриття слухання в другій інстанції приєднатися до цієї сторони (побічне втручання).
Ст. 77. § 1. Особа, що прагне побічно втрутитися, робить заяву про приєднання до справи в процесуальному листі, в якому вказує свій юридичний інтерес та до якої сторони він приєднується. Цей лист передається сторонам.
§ 1.1. До процесуального листа, що не відповідає вимогам, зазначеним у § 1, положення ст. 130 застосовується відповідно.
§ 2. Особа, котра прагне долучитися до процесу, може з приєднанням до справи поєднувати інші процесуальні дії.
Ст. 78. § 1. Кожна зі сторін може подати заперечення проти побічного втручання протягом двох тижнів з дня вручення їй листа, що містить заяву про приєднання до справи, проте не пізніше початку найближчого засідання з її участю.
§ 2. Суд відхиляє таке заперечення, якщо особа, котра хоче приєднатися до справи доведе, що має юридичний інтерес у приєднанні до справи.
§ 3. Незважаючи на подання заперечення, особа, котра прагне долучитися до процесу бере участь у справі, доки рішення з урахуванням заперечення не стане остаточним. Якщо заперечення буде прийнято, дії особи, що долучилася до процесу вважатимуться недійсними.
Ст. 79. Особа, що побічно втручається має право на будь-які допустимі процесуальні дії відповідно до стану справи. Однак вона не може суперечити діям та заявам сторони, до якої приєдналася.
Ст. 80. З моменту приєднання до справи сторонньої особи їй вручається, як і стороні, повідомлення про дати та судові засідання, а також судові рішення.
Ст. 81. Якщо із суті спірних правовідносин або з положення закону випливає, що рішення у справі має прямий юридичний зв’язок у відносинах між особою, що долучилася до процесу та опонентом сторони, до якої приєдналася особа, положення щодо рівномірної участі застосовуватимуться відповідно.
Ст. 82. Особа, котра долучилася до справи не може висловити заперечення щодо сторони, до якої вона приєдналася, щодо того, що справа була вирішена неправильно або що сторона в процесі поводилася неправильно, якщо тільки стан справи на момент долучення особи до справи завадив їй скористатися засобами захисту або що сторона умисно або з необережності не скористалася засобами, які не були відомі особі, що долучилась до справи.
Ст. 83. За згодою сторін особа, що долучилася до процесу, може перебувати разом із стороною, до якої приєдналася.
РОЗДІЛ IV
Виклик
Ст. 84. § 1. Сторона, яка у разі прийняття несприятливого рішення матиме позов до третьої особи або проти якої третя сторона може пред’явити позов, може повідомити про це особу і закликати її взяти участь у процесі.
§ 2. Для цього сторона подає до суду процесуальний лист із зазначенням причини виклику та стану справи. Цей лист негайно доставляється третій особі, яка може повідомити про своє приєднання до справи.
Ст. 85. Наслідки, пов’язані з побічним втручанням, зазначені в ст. 82, виникають щодо того, хто не повідомив про приєднання, в той момент, коли приєднання було можливо.
РОЗДІЛ V
Представники в судових процесах
Ст. 86. Сторони та їх органи або законні представники можуть діяти в суді самостійно або за допомогою адвокатів.
Ст. 87. § 1. Довіреною особою може бути юрист або адвокат з питань інтелектуальної власності, а у випадках реструктуризації та банкрутства також особа, яка має ліцензію радника з питань реструктуризації, яка управляє майном або інтересами сторони, а також особа, що залишається у постійних відносинах зі стороною.
§ 2. Представником юридичної особи або підприємця може бути також співробітник даного підрозділу або його вищого органу. Юридична особа, яка надає юридичні послуги підприємцю, юридичній особі чи іншому організаційному підрозділу, на підставі окремих положень може надати довіреність адвокату або юрисконсульту.
§ 3. У справах про визначення походження дитини та позовів щодо аліментів, довіреною особою може бути також представник органу місцевого самоврядування, компетентний у питаннях соціальної допомоги, та соціальної організації, спрямованої на надання допомоги сім’ї.
§ 4. У питаннях, пов’язаних з веденням фермерського господарства, довіреною особою фермера може бути також представник організації, що об’єднує індивідуальних фермерів, членом якої є фермер.
§ 5. У питаннях, пов’язаних із захистом прав споживачів, довіреною особою може бути представник організації, до статутних завдань якої належить захист прав споживачів.
§ 6. (скасовано)
Ст. 87.1. § 1. Під час провадження справи у Верховному суді сторони представляють адвокати або юрисконсульти, а у справах інтелектуальної власності – патентні повірені.
§ 2. Положення § 1 не застосовується у судових провадженнях щодо звільнення від судових витрат та призначення адвоката, юрисконсульта або патентного повіреного, або коли сторона, її орган або її законним представником чи довіреною особою є суддя, прокурор, нотаріус або професор чи доктор юридичних наук, а також коли сторона, її орган або її законний представник є адвокатом, юридичним радником або радником Генеральної прокуратури Республіки Польща.
§ 3. Положення § 1 не застосовується також тоді, коли юридичне представництво Державного казначейства або державної юридичної особи здійснюється Генеральною прокуратурою Республіки Польща.
Ст. 87.2. § 1. У судочинстві щодо інтелектуальної власності сторони мають бути представлені адвокатами, юрисконсультами або патентними повіреними. Положення ст. 87.1 § 2 та 3 застосовуються відповідно.
§ 2. Положення § 1 не застосовується у судочинстві, коли вартість предмета спору не перевищує двадцяти тисяч злотих.
§ 3. Суд може звільнити сторону, при поданні відповідної заяви, від примусового представництва адвокатом, юрисконсультом або патентним повіреним, якщо обставини, включаючи складність справи, не виправдовують обов’язкового представництва. Звільнення може відбутися на будь-якому етапі справи, в тому числі на прохання сторони, вказаної в процесуальному листі.
§ 4. Що стосується захисту прав промислової власності, представником особи, що створила проект може бути також представник організації, статутні завдання якої включають підтримку промислової власності та надання допомоги винахідникам проектів.
Ст. 88. Довіреність може бути процесуальною – або загальною, для ведення окремих справ – або лише для деяких процесуальних етапів.
Ст. 89. § 1. На першому процесуальному етапі адвокат зобов’язаний долучити до матеріалів справи довіреність з підписом довірителя або завірену копію довіреності разом із копією для протилежної сторони. Адвокат, юрисконсульт, патентний повірений, а також радник Генеральної прокуратури Республіки Польща можуть засвідчити копію наданої їм довіреності та копії інших документів, що підтверджують їх повноваження. Подання документа, що свідчить про повноваження, або його завірена копія не потрібна, якщо перевірка надання повноважень є можлива судом за допомогою реєстру, до якого суд має доступ в електронному вигляді.
§ 1.1. Положення § 1 не застосовується до процесуального етапу, що здійснюється через електронну систему, коли спеціальне положення передбачає, що діяльність може здійснюватися лише через цю систему. У цьому випадку адвокат посилається на довіреність із зазначенням її обсягу та обставин, перелічених у ст. 87.
2. Під час розгляду справи довіреність може бути надано усно в судовому засіданні шляхом подання стороною та внесення її до протоколу.
§ 3. (скасовано)
Ст. 90. Для сторони, яка не може підписати документ, довіреність підписує уповноважена нею особа із зазначенням причини, чому сторона не підписала довіреність самостійно.
Ст. 91. Процесуальна довіреність включає дозвіл на:
1) виконання усіх процесуальних дій, включаючи подання зустрічного позову, скарги на відновлення провадження у справі;
2) будь-які дії щодо забезпечення безпеки та виконання;
3) надання подальшої процесової довіреності адвокату або юрисконсульту;
4) укладення мирової угоди, відмова від позову або визнання позову, якщо ці дії не були виключено з довіреності;
5) стягнення витрат на судовий розгляд з іншої сторони.
Ст. 92. Обсяг, тривалість та наслідки дії повноважень за процесовою довіреністю, а також повноважень на окремі процесуальні дії оцінюються відповідно до змісту довіреності та положень цивільного законодавства.
Ст. 93. Уповноважений, який виступає одночасно з довіреною особою, може негайно анулювати або відкликати заяви довіреної особи.
Ст. 94. § 1. Припинення процесуальної довіреності уповноваженою особою набуває юридичну силу з моменту повідомлення суд про це рішення, опонента та інших учасників процесу інформує суд.
§ 2. Адвокат або юрисконсульт, який припинив дію довіреності, зобов’язаний діяти від імені особи ще два тижні, якщо довіритель не звільняє його від цього обов’язку. Будь-який інший представник повинен, попри припинення дії довіреності, діяти від імені довіритель, якщо це необхідно для захисту довірителя від несприятливих юридичних наслідків.
Ст. 95. Положення попередньої статті застосовується відповідно до адвоката або юрисконсульта, призначеного судом у разі звільнення його від обов’язку замінити сторону в процесі.
Ст. 96. У разі смерті сторони або втрати нею судимості термін дії довіреності закінчується. Однак процесуальний представник діє до моменту зупинення розгляду.
Ст. 97. § 1. Після подачі позову суд може дозволити тимчасово прийняти невідкладні процесуальні дії особі, яка не має на даний момент довіреності.
§ 2. Суд також встановлює строк, протягом якого особа, яка діє без довіреності, повинна подати її або представити схвалення її дії стороною. Якщо термін закінчився безрезультатно, суд пропустить процесуальні дії цієї особи. У цьому випадку опонент може вимагати від представника без дозволу відшкодування витрат, спричинених тимчасовим допуском.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі