Меню Закрити

Цивільний процесуальний кодекс. РОЗДІЛ II. Розгляд у судах першої інстанції

Масова еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.
Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.
Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.
Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Цивільний процесуальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.
Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо ви хочете використати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.
У даній статті йдеться про розгляд у судах першої інстанції, медіацію та примирення. З усіма іншими положеннями польського Цивільного процесуального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.
РОЗДІЛ II. Розгляд у судах першої інстанції
Глава 1. Медіація та примирення
Частина 1 Медіація
Ст. 183.1. § 1. Медіація є добровільною.
§ 2. Медіація відбувається на підставі договору про медіацію або ухвали суду про направлення сторін на медіацію. Договір також може бути укладений за згодою сторони на медіацію, якщо друга сторона подала заяву, про яку йдеться у ст. 183.6 § 1. § 3. У договорі про медіацію сторони визначають предмет медіації, медіатора чи метод вибору медіатора.
§ 4. Медіація здійснюється до розгляду справи, а за згодою сторін – також під час розгляду справи.
Ст. 183.2 § 1. Медіатором може бути фізична особа з повною дієздатністю, яка повною мірою користується публічними правами.
§ 2. Суддя не може виступати як медіатор. Це не стосується суддів у відставці.
§ 3. Неурядові організації та університети в рамках своїх статутних завдань можуть вести списки медіаторів та створювати центри медіації. Для внесення до списку потрібна письмова згода медіатора. Інформація про списки медіаторів та центрів медіації надається голові обласного суду.
§ 3.1. Якщо в подальших положеннях цього Кодексу згадується медіатор, під цим слід розуміти постійного медіатора, якщо інше не передбачено положеннями цього Кодексу. § 4. Постійний медіатор може відмовитися від проведення медіації лише з важливих причин, про які він зобов’язаний негайно повідомити сторони, а якщо сторони були направлені на медіацію судом, також суд.
Ст. 183.3. § 1. Медіатор повинен залишатися неупередженим під час проведення медіації. § 2. Медіатор негайно повідомляє сторонам про обставини, які можуть викликати сумніви щодо його неупередженості.
Ст. 183.3a. Медіатор проводить медіації, використовуючи різні методи, спрямовані на мирне врегулювання спору, у тому числі шляхом підтримки сторін у формулюванні їх пропозицій щодо врегулювання ситуації.
Ст. 183.4. § 1. Процедура медіації не є відкритою. § 2. Медіатор, сторони та інші особи, які беруть участь у процедурі медіації, зобов’язані зберігати в таємниці факти, які вони дізналися під час медіації. Сторони можуть звільнити медіатора та інших осіб, які беруть участь у процедурі медіації від цього обов’язку.
§ 3. В ході розгляду справи в суді або арбітражному суді неефективно посилатися на пропозиції щодо врегулювання або інші заяви, зроблені в ході процедури медіації.
Ст. 183.5. § 1. Медіатор має право на оплату та відшкодування витрат, пов’язаних із проведенням медіації, якщо він не дав згоди на проведення медіації безкоштовно. Оплату та відшкодування витрат покривають сторони.
§ 2. Гроші, про які йдеться у § 1, медіатор отримує безпосередньо від сторін. Суд встановлює суму та присуджує її виплатити медіатору лише в тому випадку, якщо хоча б одна із сторін, залучених судом до медіації, була звільнена від судових витрат у розмірі гонорару медіатора, а інші сторони не сплатили за його послуги.
Ст. 183.6. § 1. Медіація починається у момент передачі стороною медіатору заяви про медіацію, що супроводжується доказом підтвердження про вручення її копії іншій стороні. § 2. Попри вручення заяви, про яку йде мова в § 1, медіація не починається, якщо:
1) постійний медіатор протягом одного тижня з дня вручення йому заяви про медіацію відмовився від медіації;
2) сторони уклали угоду про медіацію, в якій у якості медіатора було зазначено особу, яка не є постійним медіатором, і ця особа протягом одного тижня з дня вручення заяви про медіацію відмовилася від медіації;
3) сторони уклали договір про медіацію без зазначення медіатора та особа, до якої сторона звернулася із заявою провести медіацію, протягом одного тижня з дати передачі заяви про медіацію не дала згоди на медіацію, або інша сторона, протягом одного тижня, не дала згоди на медіатора.
4) сторони не уклали договір про медіацію, а інша сторона не дала згоди на медіацію.
§ 3. Якщо у випадках, зазначених у § 2 п. 1-3, сторона подасть позов з вимогою, яка була включена до клопотання про проведення медіації, протягом трьох місяців з дня: 1) у якому медіатор чи інша сторона зробили заяву про те, що медіація не була ініційована, або 2) через тиждень після подання заяви про медіацію, якщо медіатор або інша сторона не подали заяви, про яку йдеться у пункті 1.
Ст. 183.7. Запит на медіацію містить інформацію про сторони, запит, обставини, що виправдовують запит, підпис сторони та список додатків. Якщо сторони уклали угоду про медіацію у письмовій формі, до запиту додається копія цієї угоди.
Ст. 183.8. § 1. Суд може направити сторони на медіацію на будь-якому етапі розгляду справи.
§ 2. Медіація не проводиться, якщо сторона не погодилася на медіацію протягом одного тижня з дати вручення постанови про направлення сторін на медіацію.
§ 3. Положення § 1 не застосовується до справ про подарунки, що розглядаються в судовому порядку, якщо не було пред’явлено звинувачення.
§ 4. Голова може попросити сторони взяти участь у зустрічі, щодо мирного вирішення спорів, зокрема медіації. Інструктаж може проводити суддя, секретар суду, помічник судді або постійний медіатор.
§ 5. Перед першою зустріччю, запланованою для слухання, голова повинен оцінити, чи слід направити сторони на медіацію. Для цього голова, якщо є необхідність заслухати сторони, може викликати їх особисто для участі в закритому засіданні.
§ 6. Якщо сторона без поважної причини не з’явитися на зустріч або закрите засідання, суд може зажадати від неї сплатити витрати, понесені іншою стороною.
Ст. 183.9. § 1. Якщо сторони не обрали медіатора, суд, направляючи сторони до медіації, призначає їм медіатора, який володіє відповідними знаннями та навичками у справах цього типу.
§ 2. Медіатор має право ознайомитися з матеріалами справи.
§ 3. Після направлення сторін до медіації голова негайно надає медіатору контактні дані сторін та їх представників, зокрема номери телефонів та адреси електронної пошти.
Ст. 183.10. § 1. При направленні сторін до медіації суд встановлює її тривалість до трьох місяців. За спільним запитом сторін або з інших важливих причин термін медіації може бути продовжений, якщо вона сприяє мирному врегулюванню справи. Тривалість медитації не включається в тривалість судового розгляду.
§ 2. Голова призначає слухання після останнього терміну, зазначеного в § 1, але до його закінчення, якщо хоча б одна із сторін заявляє, що не погоджується на медіацію.
Ст. 183.11. Медіатор негайно встановлює термін та місце проведення медіаційного засідання. Призначення засідання не потрібне, якщо сторони погодяться провести медіацію без попереднього засідання. Ст. 183.12. § 1. За результатами медіації складається протокол, у якому зазначаються місце та час медіації, а також ім’я, прізвище та адреси сторін, ім’я та адреса медіатора, а також результат медіації. Протокол підписується медіатором.
§ 2. Якщо сторони уклали мирову угоду під час медіації, угода заноситься до протоколу або додається до неї. Сторони підписують угоду. Про неможливість підписання мирової угоди медіатор робить запис в протоколі.
§ 2.1. Підписуючи мирову угоду, сторони погоджуються звернутися до суду за схваленням, про що медіатор повідомляє сторонам.
§ 3. Медіатор передає копії протоколу сторонам.
Ст. 183.13. § 1. Якщо сторона після укладення мирової угоди в рамках медіації, що проводиться на основі угоди про медіацію, звернеться до суду із заявою затвердити мирову угоду, медіатор представляє протокол суду, який є компетентний розглядати справу відповідно до загальної або виключної юрисдикції.
§ 2. Якщо суд передає справу до медіації, медіатор подає протокол до суду, який розглядає справу.
Ст. 183.14. § 1. Якщо мирова угода була укладена за допомогою медіатора, суд, про який йдеться у ст. 183.13 за заявою сторони негайно проводить процедуру затвердження мирової угоди, укладеної медіатором. § 2. Якщо мирова угода підлягає виконанню, суд затверджує її шляхом винесення ухвали.
§ 3. Суд відмовляється затвердити мирову угоду, укладену за допомогою медіатора, повністю або частково, якщо мирова угода несумісна з законом чи принципами соціального співіснування або спрямована на обхід закону, а також якщо угода має розбіжності.
Ст. 183.15. § 1. Мирова угода, укладена за допомогою медіатора, після затвердження судом має юридичну силу мирової угоди, укладеної в суді. Мирова угода, укладена перед медіатором, яка була схвалена положенням про виконання, має позовну силу.
§ 2. Положення § 1 не скасовує положень, що мають особливу форму юридичної діяльності.
Частина 2
Розгляд справи про примирення
Ст. 184. Цивільні справи, характер яких дозволяє це, можуть бути врегульовані мировою угодою, укладеною до подання заяви. Суд вважає мирову угоду неприйнятною, якщо її зміст суперечить закону чи принципам співіснування у суспільстві.
Ст. 185. § 1. Виклик на врегулювання розгляду – незалежно від юрисдикції – може бути ініційований районним судом, компетентним для опонента, а за відсутності підстав для встановлення такої юрисдикції – районним судом, компетентним за місцем проживання або місцем знаходження позивача.
§ 1.1. На порядку денному має бути коротко зазначено питання та подано пропозиції щодо врегулювання. До виклику, який не відповідає цим вимогам, застосовується положення ст. 130.
§ 2. Розгляд про примирення проводить суд у складі одного судді. § 3. Засідання вноситься до протоколу. Якщо мирової угоди досягнуто, її умови мають бути включені до протоколу або прописані в окремому документі підписаними сторонами. Неможливість підписання мирової угоди зазначається у протоколі.
Ст. 186. § 1. Якщо одна зі сторін не з’явиться на засідання, суд на вимогу опонента покладе на неї обов’язок відшкодувати витрати, пов’язані зі спробою врегулювати суперечку. § 2. Якщо опонент не з’явиться на засідання без поважної причини, суд за запитом сторони, яка подала позов, відповідь на позов, заперечення проти наказу про сплату, візьме до уваги витрати, викликані спробою врегулювати суперечку в остаточному судовому рішенні у справі.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі